Hepsor logo

Hepsor ASi 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tagasi

Hepsori 2022. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 12,9 miljoni euroni (sh 7,2 miljonit eurot 2022. aasta neljandas kvartalis) ja puhaskasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot (sh puhaskasum 1,5 miljonit eurot 2022. aasta neljandas kvartalis).

2022. aastal lõppes kontsernil kolm elukondlikku ning valmis kolm ärikinnisvara projekti. Majandusaasta müügitulu on tekkinud peamiselt lõppenud elukondlike arendusprojektide müügist. 2022. aasta lõpu seisuga oleme koduostjatele üle andnud Lätis 45 korterit, sh 26 korterit Strēlnieku 4b, 18 korterit Baložu 9 ning 1 korter Āgenskalna 24 arendusprojektis ning Eestis 40 korterit Paevälja Hoovimajade arendusprojektis. Kontserni müügitulus ei kajastu Priisle Kodu arendusprojektis müüdud 76 korterit ning 1487 m2 suuruse Selveri kaupluse äripinna müük. Projekti tulem kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Kokku andsime 2022. aastal Eestis ja Lätis koduostjatele üle 161 uut kodu.

Aasta lõpus andsime kaasaegsele ja uudse kontseptsiooniga kliinikule üle Büroo113 üüripinnad, mille puhul on rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine, energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt kasutatud ka kesklinna kõrghoone puhul. Samuti sai Riias valmis StockOffice U30, mille 3645 m2 on 100% välja üüritud.

2022. aasta kolmandas kvartalis korrigeerisime 2022.–2024. majandusaasta prognoose seoses muutustega majanduskeskkonnas ja tingituna kinnisvaraturu tehinguaktiivsuse langusest ning arendusprojektide ettevalmistamise perioodide pikenemisest. 2022. aasta prognoosi korrigeerimisel lähtusime eeldustest, et Hepsor ei müü ühtegi kolmest valmivast ärihoonest (Büroo113, Grüne Maja, Ulbrokas 30) ning et 2022. aasta lõpuks on müüdud 34 korterit Strēlnieku 4b arendusprojektis ning 48 korterit Paevälja Hoovimajade arendusprojektis. Kuna viimase puhul langes asjaõiguslepingute sõlmimine detsembrisse 2022, siis jõudsime sõlmida aasta lõpuks 40 asjaõiguslepingut. Seisuga 31. jaanuar 2023 oli Paevälja Hoovimajade projektis asjaõiguslepinguid sõlmitud juba 49 korterile, mistõttu liigub selle projekti osade korterite müügitulu 2023. aasta esimesse kvartalisse. Strēlnieku 4B arendusprojektis oleme 2022. aasta lõpu seisuga müünud 36 korterit, mida on kahe korteri võrra enam kui prognoositud. Võrreldes prognoosiga on eelmainitud põhjustel, peamiselt Paevälja Hoovimajade 8 korteri müügitehingu lükkumise tõttu 2023. aastasse, kontserni käive 1,1 miljonit eurot ja kasum 0,3 miljonit eurot väiksem.

Hepsoril on Eestis ja Lätis ehituses neli elukondlikku arendusprojekti, milles on kokku 335 uut korterit. Seisuga 31. jaanuar 2023 oleme Mārupes Dārzsi (92 korterit) arendusprojektis Riia lähistel võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlminud 75 korterile (82%). Teises Riia arendusprojektis, Kuldīgas Parks (116 korterit), oleme lepinguid sõlminud 103 korterile (89%). Mõlemad projektid valmivad 2023. aasta teises kvartalis. Eestis on lõpule jõudnud Paevälja Hoovimajade arendusprojekt, mille raames rajasime kaks kortermaja 96 korteriga. Projekti esimene etapp 48 korteriga valmis 2022. aasta lõpus ning teine etapp 2023. aasta esimeses kvartalis. Seisuga 31. jaanuar 2023 oleme asjaõiguslepingud sõlminud 49 korterile (51%) ja võlaõiguslepingud 28 korterile (29%). Korterite asjaõiguslepingute sõlmimine jätkub ka peale käesoleva aruande esitamist ning saadud müügitulu kajastub kontserni 2023. aasta esimese kvartali tulemustes. Uutest arendusprojektidest alustasime 2022. aasta kolmandas kvartalis Ojakalda Kodude ehitusega, kuhu rajame 101 uut avarat perekorterit (võlaõiguslepingud on sõlmitud 28 korterile ehk 28%le korterite mahust) ning neljandas kvartalis 26 korteriga Lilleküla Kodud arendusprojekti ehitusega.

2023. aasta esimeses kvartalis alustame Tallinnas Manufaktuuri kvartalis 154 korteri ehitamisega ning Riias Nameja Rezidence 38 korteri ehitamisega. Mõlemad projektid on juba müügis ning mitmed võlaõigus- ja broneerimislepingud on sõlmitud.

Ärikinnisvara arendusprojektidest on Tallinnas valmimas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja. Büroohoone on suures osas aktiivses kasutuses ja viimased üürnikud kolivad uutele pindadele hiljemalt 2023. aasta teises kvartalis.

Kokku lisasime 2022. aastal oma arendusportfelli ligikaudu 171 korteri jagu arendusmahtu, sh 40 Riias ja 131 Tallinnas. Manufaktuuri kvartalis asuvale Manufaktuuri 12 kinnistule rajame koos pikaajalise koostööpartneri Tolaram Grupiga 60 uut korterit. Lilleküla Kodude 26 korteriga arendusprojekti ehitamisega alustasime juba detsembris 2022. Aadressidel Alvari 1a ja Alvari 5 ostetud kinnistutele saab rajada ligikaudu 45 uut kodu. Lätis lisandus Jūrmala Gatve tänaval kinnistu, kuhu planeerime kolmekorruseline A-energiaklassi eluhoone 40 uue koduga.

Viimased aastad on kinnisvarasektoris olnud turbulentsed. Nõudlus kinnisvara järele on liikunud COVID-19-st tingitud ebakindlusest 2020. aastal rekordeid püstitanud müüginumbriteni 2021. aasta lõpus. Lõppenud aastal mõjutasid Hepsori koduturgudel Eestis ja Lätis kinnisvaraturgu Vene-Ukraina sõda, hüppeliselt kasvanud energiahinnad ja inflatsioon ning intressikulude tõus. Tarbijate kindlustunde langus, mis jõudis ajalooliselt madalaimale tasemele 2022. aasta sügisel, näitab sealt alates aga mõõdukat paranemise trendi.

Hepsori 2023. aasta esimese kuu müügitulemused peegeldavad eelnevat trendi. Lätis oleme 2023. aasta esimesel kuul müünud juba ligikaudu 30 korterit (arendusprojektid Mārupe Dārzs ja Kuldīgas Parks) ning samas suurusjärgus oleme klientidega broneerimis- ja võlaõiguslepinguid sõlminud ka Eestis (Lilleküla Kodud, Manufaktuuri 7 ja Ojakalda Kodud). Hepsori juhtkond on tulemusega igati rahul. Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide vastu on suur, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame olemasolevate ja uute projektide elluviimist. Usume, et praegust ja lähemate kvartalite pigem soodsat ehitushinda tasub arendusprojektide elluviimiseks ära kasutada. Hepsori klientide huvi uute arendusprojektide vastu jälgides tunnetame, et uusarenduste hindade languseks või kliendipoolseteks hinnaläbirääkimisteks on ruumi kui üldse, siis mõõdukalt.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes31.12.202231.12.2021
Varad  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid3 75410 889
Nõuded ja ettemaksed1 731652
Lühiajalised laenunõuded02 388
Varud69 76037 237
Käibevarad kokku75 24551 166
Põhivarad  
Materiaalne põhivara314229
Immateriaalne põhivara70
Finantsinvesteeringud2402
Investeeringud sidusettevõttesse1 0860
Pikaajalised laenunõuded1 7663 408
Muud pikaajalised nõuded30140
Põhivarad kokku3 2054 179
Varad kokku78 45055 345
Kohustised ja omakapital  
Lühiajalised kohustised  
Lühiajalised laenukohustised22 5655 501
Lühiajalised rendikohustised127123
Ettemaksed klientidelt3 0541 164
Võlad tarnijatele ja muud võlad4 0085 539
Lühiajalised kohustised kokku29 75412 327
Pikaajalised kohustised  
Pikaajalised laenukohustised26 01522 862
Pikaajalised rendikohustised6866
Muud pikaajalised kohustised2 2901 053
Pikaajalised kohustised kokku28 37323 981
Kohustised kokku58 12736 308
Omakapital  
Aktsia-/osakapital3 8553 855
Ülekurss8 9178 917
Jaotamata kasum7 5516 265
Omakapital kokku20 32319 037
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku19 93718 904
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku386133
Kohustised ja omakapital kokku78 45055 345


Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes12 kuud 202212 kuud 2021IV kv
2022
Korrigeeritud
IV kv 2021   
     
Müügitulu12 87014 9617 2488 015
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-11 096-11 902-5 996-6 111
Brutokasum1 7743 0591 2521 904
Turustuskulud (-)-446-271-167-94
Üldhalduskulud (-)-1 095-942-331-373
Muud äritulud70832327
Muud ärikulud (-)-68-49-230
Ärikasum2351 8807541 464
Finantstulud1 8893211 040175
Finantskulud (-)-787-512-333-193
Kasum enne tulumaksu1 3371 6891 4611 446
Tasumisele kuuluv tulumaks-6-16-10
Edasilükkunud tulumaks0600105
Aruandeperioodi puhaskasum1 3311 7331 4601 551
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis1 396-221 537153
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis-651 755-771 398
Muu koondkasum/- kahjum    
Omanikuvahetusega seotud muutused-2670-1610
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus10-1 815-8-1 389
Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku-16-1 745-169-1 389
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis-36368-1290
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis347-1 813-40-1 389
Aruandeperioodi koondkasum kokku1 315-121 291162
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis1 033461 408153
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis282-58-1179
Kasum aktsia kohta    
    Tava (eurot aktsia kohta)0,36-0,010,400,04
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,36-0,010,400,04

Anneli Simm
Investorsuhete juht
Telefon: +372 5615 7170
e-post: anneli@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elukondliku ja äri kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Üheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1500 kodu ja 32 000 m2 äripinna. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 26 arendusprojekti kogupindalaga 176 000 m2.

Lisad:
Hepsor4Q_2022_EST.pdf

Tagasi

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo